Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Kaczor, ul. Raczkiewicza 13, 30-298 Kraków.
2. Kontakt z Jacek Kaczor jest możliwy pisemnie na adres Jacek Kaczor z siedzibą w Krakowie, ul. Raczkiewicza 13, 30-298 Kraków.
3. Jacek Kaczor wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@rediscover.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy (w tym wysłania zapytania ofertowego i jego obsługi) oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Jacek Kaczor (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw, a także kierowaniu zapytań ofertowych oraz umożliwieniu Jacek Kaczor dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Jacek Kaczor usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Jacek Kaczor.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10. Jeśli kontakt z Panią/Panem został zainicjowany przez Jacek Kaczor, Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych i są przetwarzane w zakresie obejmującym imię, nazwisko i służbowe dane kontaktowe.
11. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.